Disclaimer

Alle aanbiedingen op deze website zijn afkomstig van derden, en als zodanig accepteert OKAYSIONS geen enkele verantwoordelijkheid voor deze aanbiedingen anders dan die om naar beste weten en kunnen aanbiedingen welke op enigerlei wijze misleidend, aanstootgevend of anderszins in strijd met onze algemene voorwaarden zijn van deze website te weren c.q. te verwijderen.

Als bezoeker van deze website vrijwaart u OKAYSIONS en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen in de ruimte zin des woords van alle aansprakelijkheden inzake uit enige door u gesloten of te sluiten overeenkomst voortvloeiende of voortgekomen schades. Elke verbintenis, overeenkomst, koop of andersoortige verplichting of zaak welke u aangaat met een aanbieder van producten of diensten op deze website gaat u geheel en volledig aan voor uw eigen rekening en risico.

Indien u het niet eens bent met het in deze disclaimer gestelde verzoeken wij u deze website niet verder te gebruiken.